פרשת ויצא - מה נורא המקום הזה

מרצה: הרב רפאל שטרן
תאריך: כסלו תשע"ז

שיעור בפרשת ויצא - מה עניין יראת המקום של יעקב

הרב רפאל שטרן

ישראל ויעקב
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת שמות
הרב רפאל שטרן

שופת את הקדרה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעורים בפרשת השבוע
הרב רפאל שטרן

י' בטבת - תוקפו וחומרתו
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לקראת עשרה בטבת
הרב רפאל שטרן

"ויחר אף יעקב" - פרשת ויצא
הרב רפאל שטרן

ש
שיעורים בפרשת השבוע - ויצא
הרב רפאל שטרן

טעמי מצוות במהר"ל
הרב רפאל שטרן

ע
עיון בשיטתו של המהר"ל מפראג בעניין טעמי המצוות
הרב רפאל שטרן

גשמים - מעלתם וחסרונם
הרב רפאל שטרן

ע
עניינו של הגשם
הרב רפאל שטרן

להקיש בדלת הנכונה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת ויצא
הרב רפאל שטרן

זקנה חיובית - פרשת חיי שרה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת חיי שרה
הרב רפאל שטרן

הפורש ממינות
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לקראת ימים נוראים
הרב רפאל שטרן

שמע קולנו
הרב רפאל שטרן

מ
מה בין זעקה שבלב לזעקה בפה?
הרב רפאל שטרן

פרשת שופטים
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע, שופטים
הרב רפאל שטרן

זכר למקדש באבלות ובשמחה
הרב רפאל שטרן

ה
הכותל, מקום שמח או עצוב?
הרב רפאל שטרן

ונקדשתי שבכל יום
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לפרשת השבוע - אמור
הרב רפאל שטרן

דייך מה שאסרה תורה או קדש עצמך?
הרב רפאל שטרן

ס
סגפנות, חטא או מעלה?
הרב רפאל שטרן

מעלת אכילת החמץ לאחר הפסח
הרב רפאל שטרן

ע
עיון בעניין חמץ שלאחר הפסח
הרב רפאל שטרן

לך כנוס את כל היהודים
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לקראת פורים
הרב רפאל שטרן

זיכוך העולם - תפילה בשעת שמחה
הרב רפאל שטרן

ה
הצורך בתפילה דוקא בשעת שמחה
הרב רפאל שטרן

ראש חודש - חג על שם העתיד
הרב רפאל שטרן

ט
טעם אמירת הלל בראש חודש על פי רבי צדוק הכהן מלובלין
הרב רפאל שטרן

פרשת שמות - מעלות או חסרונות?
הרב רפאל שטרן

כ
כוחותיו הגדולים של עם ישראל הם גודלו אך גם סכנת כשלונו
הרב רפאל שטרן

פרשת ויחי - אפליה ומוות
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - ויחי
הרב רפאל שטרן

פרשת ויגש - ויקם יעקב או וישאו את יעקב
הרב רפאל שטרן

ת
תפקידם והבנתם של יעקב ובניו בירידתם מצרימה
הרב רפאל שטרן

יראת ה' היא חכמה ושמן לעומת זית
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב רפאל שטרן

פרשת וישלח - צעקה לאחר הבטחה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת וישלח - מקומה של תפילתו של יעקב לאחר הבטחת ה' לשמירה
הרב רפאל שטרן

פרשת ויצא - מה נורא המקום הזה
הרב רפאל שטרן

ע
עניין יראת המקום של יעקב
הרב רפאל שטרן

פרשת תולדות - "ה' עמו"
הרב רפאל שטרן

מ
מה ראה אבימלך להתחבר אל יצחק? מה פירוש "ה' עמו"?
הרב רפאל שטרן

חיי שרה, מי שלא שתה מים מרים
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת "חיי שרה"
הרב רפאל שטרן

ישקני מנשיקות פיהו
הרב רפאל שטרן

ש
שאיפתו של עם ישראל לקשר ישיר ובלתי אמצעי לריבונו של עולם
הרב רפאל שטרן

בקשות פרטיות בתפילה
הרב רפאל שטרן

ת
תפילה בשביל עצמי או בשביל הכלל?
הרב רפאל שטרן

חכמות בגויים - תאמין?
הרב רפאל שטרן

ה
היחס לחכמות הגויים
הרב רפאל שטרן

קירבה לקב"ה
הרב רפאל שטרן

ה
התפילה כאמצעי לקירבה לקב"ה