איסור אכילה ביום כיפור

מרצה: הרב מאיר ברקוביץ'
תאריך: אלול תשע"ז

סדרת שיעורים בסוגיות יום הכיפורים במסכת יומא

הרב מאיר ברקוביץ'

אכילה ביוה"כ ויוה"כ שחל בשבת
הרב מאיר ברקוביץ'

ס
סדרת שיעורים בסוגיות יום הכיפורים במסכת יומא
הרב מאיר ברקוביץ'

בקשת סליחה בערב יום כיפור
הרב מאיר ברקוביץ'

ס
סדרת שיעורים בסוגיות יום הכיפורים במסכת יומא
הרב מאיר ברקוביץ'

נעילת הסנדל
הרב מאיר ברקוביץ'

ס
סדרת שיעורים בסוגיות יום הכיפורים במסכת יומא
הרב מאיר ברקוביץ'

איסור אכילה ביום כיפור
הרב מאיר ברקוביץ'

ס
סדרת שיעורים בסוגיות יום הכיפורים במסכת יומא